VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Volební období 2019 - 2021

Volba členů školské rady z řad zástupců nezletilých žáků

 

Vážení rodiče,
     na základě ustanovení § 167 a § 168 zákona č. 561/2001 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  v platném znění, je zřízena školská rada při Základní škole Novosedly, okres Břeclav, příspěvková organizace.

     Funkční období stávajících členů školské rady končí, proto se obracím na Vás – zákonné zástupce našich žáků, kteří máte zájem a chcete se podílet na správě školy a tím i utvářet budoucnost Vašich dětí – můžete se stát jedním z členů výše zmíněného orgánu  Základní školy Novosedly, okres Břeclav příspěvkové organizace.

 

Základní informace o školské radě:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování, schvaluje školní vzdělávací program školy
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

Školská rada naší školy má šest členů – dva zástupce zřizovatele, dva zástupce z řad pedagogických pracovníků školy a dva zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Členové rady jsou voleni na tři roky.

Vzhledem k tomu, že je nutné zajistit řádné uskutečnění voleb do této rady, obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci. Máte-li čas a chuť podílet se na rozhodování a správě školy (jak je uvedeno výše), můžete se stát členy školské rady.

Volba členů školské rady proběhne 7. listopadu 2018 v 16.00 hodin v učebně 2. třídy (program volby bude dodatečně upřesněn).

Informace a dotazy na e-mailové adrese: info@zsnovosedly.cz nebo tel. 519 521 347

 

                                                                       Za přípravný výbor Mgr. Jana Zvonková, ř.š.

 

Novosedly 16. října 2018 

 

Pokud máte zájem - pak Vaše dítě přineslo tento dokument v písemné podobě a Vám stačí pouze vyplnit potřebné údaje a vrátit zpět do školy do 24. října 2018.